§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Nutri Wild Sp z o.o. z siedzibą ul. Jaworowa 9, 55-002 Gajków identyfikująca się numerem NIP 8961600219, REGON 387921332, KRS 0000878289, kapitał zakładowy 5 000 zł, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.01.2022 r. godz. 10:00, a kończy się dnia 18.01.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  • wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:
 • zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie relacji lub zdjęcia psa/psów z produktem/ produktami Organizatora, z widocznym logotypem nutriWILD,
 • oznaczeniu pracy konkursowej hashtagiem: #nutriWILDdogfood oraz #UrodzinynutriWILD oraz
 • napisaniu pod postem konkursowym Organizatora, które z naszych pyszności lubicie najbardziej i dlaczego (dalej: Zadanie Konkursowe).
 1. Zadanie konkursowe oznacza fotografię lub relację zgodną z regulaminem Instagram, odpowiadającą tematyce konkursu.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora;

f) zamieścili w Zadaniu Konkursowym wizerunek osoby.

§3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagrody Organizatora w postaci bonu o wartości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym nutriWILD, przy czym:
  • Bon jest ważny do 30.06.2022 r.,
  • Bon jest jednorazowy,
  • Bon nie łączy się z innymi promocjami w okresie jego ważności,
  • Bon nie obejmuje kosztów transportu,
  • W przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym Organizatora o wartości mniejszej niż wartość bonu, różnica między wartością zakupów a wartością bonu nie podlega zwrotowi, ani nie przychodzi na kolejne zakupy.
 4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 20.01.2022 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez informację wskazującą nazwę profilu (konta) w profilu Organizatora, jak również w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram @nutriWILDdogfood, najpóźniej dnia 21.01.2022 r.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wygranej, wiadomości e-mail na adres: biuro@nutri-wild.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 10. Fundatorem nagród jest Organizator.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny 55-002 Gajków, ul. Jaworowa 9 oraz na adres e-mail biuro@nutri-wild.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://nutri-wild.com/polityka-prywatnosci/

§6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail: biuro@nutri-wild.com Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem https://nutri-wild.com/regulamin-ig-1-urodziny-nutriwild/  i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
 • opublikowanie informacji o laureatach,
 • archiwizację dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

Rodzaje przetwarzanych danych

W celu przeprowadzenia konkursu Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • opinie dotyczące produktów lub funkcjonowania serwisu jeśli zdecydujecie się Państwo je zamieścić.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o: przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi- jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia, w tym, w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie:
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć u Administratora danych osobowych.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych dane te są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje swoje usługi np. operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, firmom spedycyjnym. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dobrowolność podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz Administrator zastrzega, że brak ich podania uniemożliwi Państwu udział w konkursie .

Profilowanie

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG.