Polityka prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@nutri-wild.com lub pisemnie na adres:

Nutri Wild Sp. z o.o., ul. Jaworowa 9, 55-002 Gajków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000878289, NIP 8961600219, REGON 387921332, kapitał zakładowy 5000 zł. wpłacony w całości.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez administratora

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, Administrator ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład, gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteście Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • gdy  Administrator ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Państwa zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Korespondencja

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji elektronicznej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe odpowiednie dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Rodzaje przetwarzanych danych

W związku z prowadzoną działalnością oraz w celu obsługi Klientów i Użytkowników Serwisu administrator, w zależności od sposobu korzystania z Serwisu, przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas korzystania z Serwisu,
 • dane finansowe dotyczące dokonanych płatności,
 • historię zakupów w tym płatności i sposobów dostawy,
 • dane logowania do konta,
 • opinie dotyczące produktów lub funkcjonowania serwisu jeśli zdecydujecie się Państwo je zamieścić.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów w sytuacji, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o: przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi- jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia, w tym, w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie:
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć u Administratora danych osobowych.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych dane te są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje swoje usługi np. operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, firmom spedycyjnym. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dobrowolność podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz Administrator zastrzega, że brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy.

Profilowanie

Informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę Administrator przykłada do kwestii profilowania i wskazuje, że na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane. Jeśli nie może osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies.

Profilowanie realizowane jest w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie lub produktach do tych preferencji.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Nutri Wild nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach serwisów zewnętrznych.